רוצים לדעת עוד השאירו פרטים ותתחילו להתעדכן  תקנון ומדיניות פרטיות

  תקנון

  1 .כללי

  1.1 .אתר האינטרנט www.nerostal.co.il  להלן: "האתר"( שפותח ומופעל ע"י חברתהנירוסטה תעשיות ל בע"מ , משמש גם כחנות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל )להלן: "החנות"(.

  2.1 .בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

  3.1 .הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך בחנות . מאחר ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין הנהלת החנות, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון. רכישת המוצרים או השירותים השונים על ידך בחנות תהווה הסכמה מצדך לכל התנאים לביצוע העסקה הכלולים בתקנון. אם אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש להימנע מביצוע רכישות בחנות.

  רוכש מוצר בחנות ייקרא לצרכי תקנון זה – "המשתמש"

  2 .רכישה בחנות

  1.2 .רק משתמש שהוא תושב מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, יהיה רשאי לבצע הזמנה בחנות.

  2.2 .הקנייה באמצעות החנות תהיה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. משתמש המבצעהזמנה בחנות מצהיר כי קרא והבין את התקנון וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או החנות ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת ההתחייבות החנות הקבועות בתקנון זה, ככל שתהיינה.

  3.2 .מכירת מוצר כלשהו שהוזמן על משתמש באינטרנט תותנה בתנאים שלהלן במצטבר:

  1.3.2 .המוצר קיים במלאי;

  2.3.2 .בבעלות המשתמש כרטיס אשראי תקף;

  3.3.2 .קיים אישור לביצוע העסקה מחברת כרטיס האשראי;.

  יובהר כי המכירה אף עשויה להיות מותנית בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצד המשתמש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החנות. למען הסר ספק יובהר כי הנהלת החנות תהיה רשאית להוסיף או לגרוע מהתנאים שלעיל מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  4.2 .לא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, ו/או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – תהיה הנהלת החנות רשאית שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה.

  5.2 .החליטה הנהלת החנות שלא לספק את המוצרים כאמור בסעיף 4.2 לעיל תשלח למשתמש הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני לכתובת שהזין המשתמש באתר טרם הזמנת המוצרים, וכרטיס האשראי שלו – יזוכה.

  3 .הזמנת מוצרים באמצעות שרת מאובטח

  1.3 .תנאי להזמנת מוצרים בחנות הינו מילוי מלא ומדויק של הפרטים הבאים בתהליך ההזמנה: פרטי המשתמש )כולל שם מלא, מספר ת.ז., כתובת ומספרי טלפון(, כתובת למשלוח המוצרים, צורת המשלוח המועדפת, ופרטי כרטיס האשראי. יובהר ויודגש כי מילוי פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק.

  2.3 .לאחר ביצוע ההזמנה, תשלח למשתמש בדואר אלקטרוני, הודעה על קליטת ההזמנה, הכולל את כל פרטיה. אישור זה אינו מהווה אישור לביצוע ההזמנה.

  רק לאחר שהנהלת החנות תוודא כי בוצע חיוב האשראי , שהמוצרים שהזמין המשתמש קיימים במלאי ושיש בידיה את מלוא המידע הנדרש מבחינתה לבצע את

  העסקה, יישלחו המוצרים למשתמש.

  4 .הזמנות שגויות

  באחריות המשתמש בלבד לוודא כי הפרטים שהזין באתר הינם פרטים מלאים ומדייקים. הנהלת החנות איננה אחראית לאימות פרטי המשתמש ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח. המשתמש מתבקש להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני.

  5 .פרטיות

  1.5 .הפרטים שמסר המשתמש בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע המאובטח של החנות. ידוע למשתמש, כי לא קיימת חובה בדין למסירת הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. הנהלת החנות מתחייבת שלא להעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לגורמים אחרים למעט לצורך קיום התחייבויותיה של החנות כלפיו. על אף האמור לעיל.

  2.5 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החנות לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אודות המשתמש ו/או את המידע שנאסף אודותיו בגין שימוש באתר, בלא הסכמת

  המשתמש, אלא במקרים המפורטים להלן: )א( אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; )ב( אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החנות; )ג( אם החנות תארגן את פעילותיה במסגרת תאגיד אחר- תהיה החברה רשאית להעביר לתאגיד האחר את המידע, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את הוראות סעיף זה; )ד( אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החנות כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החנות ו/או מטעמה בקשר למסירת הפרטים כאמור בנסיבות כאמור.

  3.5 .ידוע למשתמש כי החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות הפרטים שמסר המשתמש , וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. יחד עם זאת, החנות לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם הפרטים שמסר המשתמש יאבדו ו/או אם יעשה בהם שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון.

  6 .אספקת המוצרים

  1.6 .אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לצורת המשלוח שבחר המשתמש במהלך ביצוע ההזמנה.

  2.6 .זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון – חמישי, ולא יכלול את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג וימי מנוחה אחרים.

  3.6 .הנהלת החנות לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

  4.6 .ידוע למשתמש כי לא יסופקו מוצרים באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית .

  5.6 .דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה/סבלות או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ייגבה תשלום נוסף. באחריות המשתמש לברר את עלות ההובלה החריגה טרם הזמנתה. "הובלה חריגה" – הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית.

  6.6 .ככל שצוין באתר כי המשלוח של המוצרים יעשה באמצעות חברת שליחויות, חברת השליחויות תתאם עם המשתמש ישירות את מועד הגעתה. המשתמש או אדם מבוגר אחר מטעמו יהיו מחויבים להימצא במועד אספקת המוצרים, במען שנקבע לקבלתם, להציג את מסמכים המאמתים את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש באתר ולאשר בכתב את קבלת המשלוח. יודגש כי במקרה של אספקת המוצרים באמצעות חברת שליחויות, החנות לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או תקלה אחרת הקשורה בהגעת המוצרים למשתמש. המשתמש מצהיר ומאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החנות בעניין זה וכל טענה שתהיה לו בעניין זה תופנה אך ורק כלפי חברת השליחויות.

  7.6 .מחירי המוצרים, כפי שהם מופיעים באתר, אינם כוללים דמי משלוח.

  עלות זו תתווסף בסוף ההזמנה ותצוין בסעיף נפרד, מלבד במבצעים מיוחדים בהם יצוין מפורשות כי מחיר המוצר כולל את מחיר המשלוח. במקרה של מכירה בתשלומים, תהיה החנות רשאית לגבות את כל דמי הטיפול, האריזה והמשלוח במועד החיוב הראשון.

  7 .מחירים

  1.7 .המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

  2.7 .הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים בחנות מעת לעת. יובהר כי המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

  3.7 .המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלמרות שהנהלת החנות מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה ליפול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה שהתגלתה טעות כאמור הנהלת החנות תפנה למשתמש לאחר ביצוע ההזמנה, ותודיע לו בדבר הטעות ותעדכן אותו מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר לו לאשר לרכוש את המוצר במחיר הנכון. לא אישר המשתמש את הרכישה בתוך שלושה ימים מיום הודעת החנות או במידה והמשתמש סירב לרכוש את המוצר במחירו הנכון,לא תבוצע העסקה, ובמקרה זה לא תהיינה למשתמש טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי החנות בעניין זה.

  4.7 .ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי החנות תהיה רשאית להציע את המוצרים הנמכרים בחנות, בחניות אחרות, ו/או ערוצי מכירה שונים, במחירים שונים, תנאי תשלום אחרים, מבצעים והטבות שונים לכל ערוץ מכירה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

  8 .תנאי תשלום

  1.8 .הנהלת החנות תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת בתוספת דמי טיפול האריזה והמשלוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר המשתמש. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב או במספר תשלומים )כפי שצוין על-ידי המשתמש במועד ההזמנה(, שאז התשלום הראשון יגבה במועד החיוב הקרוב.

  2.8 .החיוב בפירוט החיובים בדו"ח החודשי של כרטיס האשראי שלך יופיע תחת השם: "נירוסטה תעשיות ל בע"מ".

  3.8 .אם ברצון המשתמש לשנות את פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, יתבצע השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי ובכפוף להסכמת

  החנות.

   

  9 .ביטול עסקה והחזרת מוצרים שאינם פגומים

  1.9 .המשתמש יהיה רשאי להחזיר מוצר שנרכש בחנות בתוך 14 ימים מיום קבלתו, ובלבד שהמוצר לא נפתח מאריזתו המקורית ולא בוצע בו כל שימוש.

  2.9 .לא תתאפשר החזרת מוצר שיוצרו במיוחד עבור המשתמש על פי מידות ודרישות מיוחדות.

  3.9 .החזרת המוצר תעשה במחסן בכתובת הכישור 296/1 אשקלון., ולאחר שנשלחה לחנות אימייל לכתובת- info@nerostal.com  ובו פרטי המשתמש, שם המוצר/מוצרים, תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה וכן החשבונית על ביצוע העסקה. המייל יאושר במייל חוזר ובו מספר החזרה עבור המשתמש.

  4.9 .לאחר החזרת המוצרים יזוכה המשתמש במחיר ששילם עבורם, בניכוי דמי משלוח.

  10 .מוצרים פגומים ואחריות

  1.10 .מוצרים פגומים שנרכשו בחנות יוחלפו על ידי החנות במוצרים דומים לאחר שנציג מטעם החברה בדק את המוצר וראה כי מקור הפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש. בהיעדר מוצר זהה, למשתמש יזוכה חשבונו בסכום הרכישה. להסרת ספק, מובהר כי הסעד היחיד לו יהיה זכאי המשתמש בגין מוצר פגום הינו החלפת המוצר או זיכוי בסכום הרכישה, כפי שמפורט לעיל.

  11 .אחריות

  1.11 .החנות ו/או מנהליה לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש בשל איחור באספקה ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים.

  2.11 .המשתמש מאשר כי ניתנה לו האפשרות לבדוק את השירות בחנות.. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החנות ו/או מנהליה בגין תכונות השירות, מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

  3.11 .הנהלת החנות אינה מתחייבת כי שימוש באתר ו/או בחנות לא יופרע ו/או כי הגלישה בחנות ו/או באתר תתנהל כסדרה בלא הפסקות ו/או תתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או תהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החנות ו/או שלא ייגרמו למשתמש נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לחנות.

  4.11 .החנות לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ו/או בחנות אשר המובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית )link .)החנות אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל כלשהו.

  5.11 .מבלי לגרוע מהגבלת האחריות של החנות כפי שזו מצוינת בכל מקום אחר בתקנון זה, החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ולא יישאו באחריות לכל נזק

  הנובע מעיכובים ו/או כשלים באספקת מוצרים ו/או שירותים שנרכשו באתר, וכן לכל נזק עקיף, ישיר, תוצאתי ו/או מיוחד שיגרם למשתמש או שייגרם לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישה באמצעות החנות.

  6.11 .המשתמש מאשר כי ידוע לו כי החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו בחנות אלא אם בחר המשתמש באופציה של הרכבה למוצר בעת ההזמנה בחנות.

  12 .דין ושיפוט

  1.12 .הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

  2.12 .סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, במדינת ישראל.

  13 .שונות

  1.13 .תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

  2.13 .אין כפל מבצעים והטבות.

  3.13 .אייקונים )icons )כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו )logo )וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החנות ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן הנהלת החנות נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

  4.13 .מובהר כי אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי החנות.

  5.13 .רישומי המחשב של החנות ו/או מי מטעמה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

  קידום אתרים עם לאוס מדיה קידום אתרים עם לאוס מדיה
  שלחו לנו ווצאפ!
  1
  💬 צריכים עזרה?
  Scan the code
  שלום👋
  כאן נירוסטה תעשיות - ייצור וציוד נירוסטה למטבח המוסדי
  איך אפשר לעזור?